Odwołanie

Prawo konsumentów do odstąpienia od umowy

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie są ani działalnością gospodarczą, ani działalnością na własny rachunek.

Polityka anulowania rezerwacji Lazru

Odwołanie

Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni. Prawo odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku używanych artykułów higienicznych. Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła lub weszła w posiadanie towarów, pod warunkiem, że użytkownik zamówił jeden lub więcej towarów w ramach jednego zamówienia i są one lub będą dostarczane w sposób jednolity.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W tym celu mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który nie jest jednak obowiązkowy.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślą Państwo powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Odwołanie jest kierowane do

Adres dostawy poniżej.

Konsekwencje cofnięcia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu przez Państwa od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu wykorzystamy ten sam sposób płatności, który został użyty do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym przypadku nie zostaną Państwo obciążeni kosztami tego zwrotu.

Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Państwa dowodu, że towar został zwrócony, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Zwraca

Towar należy zwrócić lub przekazać nam niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli wyślesz towar przed upływem terminu czternastu dni.

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Utratę wartości towaru należy pokryć tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia jakości, właściwości i funkcjonowania towaru.

Przyczyny wykluczenia lub wygaśnięcia

Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy:

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku towarów, które szybko się psują lub których data ważności zostałaby szybko przekroczona. Przedwczesne wygaśnięcie w przypadku dostawy zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeśli ich plomba została usunięta po dostawie; (1) Nie ma prawa do odstąpienia od umowy w przypadku Lazru zgodnie z § 312g ust. 2 nr 2 BGB, jeśli plomba została usunięta z opakowania. Wynika to z faktu, że Lazru jest towarem w rozumieniu § 312g ust. 2 nr 2 BGB, który uległby szybkiemu zepsuciu po zerwaniu plomby lub którego data ważności zostałaby szybko przekroczona od tego momentu (2 miesiące po otwarciu Lazru). (2) Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje zatem zgodnie z § 312g ust. 2 nr 2 BGB, jeśli plomba Lazru została usunięta po dostawie, ponieważ istnieje ryzyko, że zwrócony produkt dotrze do sprzedawcy ze znacznie krótszym okresem przydatności do spożycia.

Prawo do odstąpienia od umowy jest w tym kontekście wyłączone, ponieważ zwrot serum z uszkodzoną plombą byłby dla Lazru trudny lub niemożliwy, biorąc pod uwagę czas zwrotu.

Prawo odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku używanych artykułów higienicznych.


Prawo do odstąpienia od umowy istnieje nie w przypadku umów

  • w przypadku dostawy towarów, które nie są prefabrykowane i których produkcja wymaga indywidualnego wyboru lub ustalenia przez konsumenta, lub które są wyraźnie dostosowane do jego osobistych potrzeb;
  • w przypadku dostawy towarów, które mogą się szybko zepsuć lub których termin przydatności do spożycia zostałby szybko przekroczony;
  • Umowy abonamentowe.

——–

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie w przypadku umów

  • za dostawę zapieczętowanych towarów, które ze względu na ochronę zdrowia lub higienę nie nadają się do zwrotu, jeśli po dostawie usunięto z nich pieczęć;
  • za dostawę towarów, jeśli po dostawie ze względu na swój charakter zostały one nierozerwalnie zmieszane z innymi towarami;

_______

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

Jeśli chcą Państwo anulować umowę, prosimy o wypełnienie i odesłanie niniejszego formularza.
Prawo odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku używanych artykułów higienicznych.

1. Powrót do:

VDS - Shipping and Data Service
c/o Alaiko GmbH
Siemensstraße 14
D-37412 Herzberg am Harz
Germany

E-mail: info@lazru.com

2. Niniejszym odstępuję/odwołuję zawartą przeze mnie/nas umowę na zakup następujących towarów/świadczenie następujących usług
Usługa (w razie potrzeby załączyć kopię faktury)
Numer zamówienia: ..........................................
Ilość / nazwa towaru: ...........................
Cena zakupu: ...................................................
Już używane? Prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku używanych artykułów higienicznych.

3. Zamówione na: ........................

4. Powód: .............................................

5. Otrzymane na: ........................

6. Nazwa, adres konsumenta: ......
Numer klienta: ........................................
Imię i nazwisko: .................................
Ulica: .......................................................
Kod pocztowy i miasto: ..................................................

7. Miejsce, data i podpis klienta:
…………………………………………….

Koszyk
Przewiń do góry