Herroepingsrecht

Herroepingsrecht voor consumenten

Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend niet bedrijfsmatig of anders dan in loondienst zijn.

Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren.
De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen, mits u één of meer goederen in het kader van een uniforme bestelling heeft besteld en deze uniform zijn of zullen worden geleverd;

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte brengen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief per post, fax of e-mail). U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dat echter niet verplicht is.

Om de annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht vóór het einde van de annuleringstermijn verzendt.

De herroeping moet worden gericht aan

LAZRU COSMETICS TRADING L.L.C
Fast Touch Business Centre,
Gebouw #312, Kantoor 101-08
Al Garhoud, Dubai VAE.
PO Box - 12887

EU Verantwoordelijk, Làjade GmbH
81673 München
Dingolfinger Str. 15
Duitsland

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Geeft

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het einde van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Redenen voor uitsluiting of verstrijken

Uitsluiting van het herroepingsrecht:

Geen herroepingsrecht voor goederen die snel bederfelijk zijn of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden. Voortijdige vervaldatum bij levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor teruggave, indien het zegel na levering werd verwijderd; (1) Voor het LÀZRU Wimperserum bestaat geen herroepingsrecht overeenkomstig § 312g lid 2 nr. 2 van het Duits Burgerlijk Wetboek, indien het zegel uit de verpakking werd verwijderd. Het LÀZRU Wimperserum is namelijk een product in de zin van § 312g lid 2 nr. 2 BGB, dat na het verbreken van de verzegeling snel zou bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum vanaf dat moment snel zou worden overschreden (2 maanden na het openen van de verpakking van het LÀZRU Wimperserum). (2) Het herroepingsrecht bestaat derhalve niet overeenkomstig § 312g lid 2 nr. 2 BGB, wanneer het zegel van het LÀZRU Wimperserum na levering werd verwijderd, omdat het risico bestaat dat het geretourneerde product met een aanzienlijk kortere houdbaarheid bij de wederverkoper zou aankomen.

Het herroepingsrecht is tegen deze achtergrond uitgesloten, omdat het terug te zenden Wimperserum met verbroken zegel voor LÀZRU moeilijk of zelfs onmogelijk opnieuw te verkopen zou zijn, rekening houdend met de terugzendingstermijn.

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor gebruikte hygiëneartikelen.


Het herroepingsrecht bestaat niet Voor contracten

  • voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden;
  • voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;
  • Abonnementscontracten.

——–

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in het geval van overeenkomsten

  • voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de verzegeling na de levering is verwijderd;
  • voor de levering van goederen indien deze na de levering door hun aard onlosmakelijk vermengd zijn geraakt met andere goederen;

_______

Voorbeeld van een annuleringsformulier

Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor gebruikte hygiëneartikelen.

1. keer terug naar:

VDS - Verzend- en Datadienst
c/o Alaiko GmbH
Siemensstraße 14
D-37412 Herzberg am Harz
Duitsland

E-mail: info@lazru.com

2. ik/wij herroep(en) hierbij de door mij/ons gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen / de verrichting van de volgende diensten
Dienst (voeg zo nodig een kopie van de factuur bij)
Bestelnummer: ..........................................
Hoeveelheid / naam van de goederen: ...........................
Aankoopprijs: ...................................................

3. opgedragen: ........................

4. Ontvangen op: ........................

5. naam en adres van de consument: ......
Klantnummer: ........................................
Voor- en achternaam: .................................
Straat: .......................................................
Postcode en plaats: ..................................................

6. plaats, datum en handtekening klant:
…………………………………………….

Winkelwagen
Scroll naar top