GT&C

Generelle vilkår og betingelser og kundeinformation

I. Generelle vilkår og betingelser

§ 1 Grundlæggende bestemmelser

(1) Følgende vilkår og betingelser gælder for alle kontrakter, som du indgår med os som leverandør (Lazru) via hjemmesiden www.lazru.com. Medmindre andet er aftalt, gør vi indsigelse mod, at du medtager dine egne vilkår og betingelser, som du måtte anvende.

(2) En forbruger i henhold til følgende bestemmelser er enhver fysisk person, der indgår en retshandel med henblik på formål, der overvejende hverken kan henføres til hans erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsmæssige virksomhed. En iværksætter er enhver fysisk eller juridisk person eller et retsevneberettiget partnerskab, som ved indgåelse af en retshandel handler som led i udøvelsen af sin selvstændige erhvervs- eller handelsvirksomhed.

§ 2 Indgåelse af kontrakten

(1) Kontraktens genstand er salg af varer.

(2) Ved at placere det pågældende produkt på vores hjemmeside giver vi dig et bindende tilbud om at indgå en kontrakt på de betingelser, der er angivet i produktbeskrivelsen.

(3) Kontrakten indgås via online indkøbskurvsystemet på følgende måde:
De varer, der skal købes, lægges i "indkøbskurven". Du kan til enhver tid åbne "indkøbskurven" via den tilsvarende knap i navigationslinjen og foretage ændringer der.
Når du har åbnet siden "Checkout" og indtastet dine personlige data samt betalings- og forsendelsesbetingelser, vises alle ordredata endelig igen på siden med ordreoversigt.
Hvis du bruger et øjeblikkeligt betalingssystem (f.eks. PayPal / PayPal Express / PayPal Plus, Amazon Payments, Postpay, Sofortüberweisung) som betalingsmetode, vil du enten blive ført til siden med ordreoversigt i vores online shop, eller du vil først blive omdirigeret til hjemmesiden for udbyderen af det øjeblikkelige betalingssystem.
Hvis du bliver omdirigeret til det pågældende system for øjeblikkelig betaling, skal du foretage det tilsvarende valg eller indtaste dine data der. Til sidst vil du blive sendt tilbage til vores online shop til siden med ordreoversigt.
Inden du sender din bestilling, har du mulighed for at kontrollere alle oplysninger igen, ændre dem (også via "tilbage"-funktionen i internetbrowseren) eller annullere købet.
Ved at sende ordren via "køb nu"-knappen erklærer du, at du accepterer tilbuddet juridisk bindende, hvorved kontrakten indgås.

(4) Dine anmodninger om udarbejdelse af et tilbud er uforpligtende for dig. Vi sender dig et bindende tilbud i tekstform (f.eks. pr. e-mail), som du kan acceptere inden for 5 dage.

(5) Behandlingen af ordren og fremsendelsen af alle oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med indgåelsen af kontrakten, sker delvist automatisk pr. e-mail. Du skal derfor sikre dig, at den e-mailadresse, du har oplyst os, er korrekt, at modtagelsen af e-mails er teknisk garanteret, og især at den ikke forhindres af SPAM-filtre.

§ 3 Kontraktens løbetid / opsigelse

Hvis kontrakten vedrører tilbagevendende/permanente tjenester (abonnement), indgås kontrakten på ubestemt tid. Hver part i kontrakten har ret til at opsige kontrakten uden varsel indtil den næste leveringsdato uden begrundelse. Retten til ekstraordinær opsigelse af gode grunde, navnlig gentagne overtrædelser af de vigtigste kontraktlige forpligtelser, forbliver uændret.

Opsigelsen kan foretages på kundekontoen via menupunktet "Abonnement" og der via "Opsigelsesformular" eller i tekstform (pr. post eller e-mail).

§ 4 Ret til tilbageholdelsesret, ejendomsforbehold

(1) Du kan kun udøve en tilbageholdelsesret, for så vidt som den vedrører krav fra samme kontraktforhold.

(2) Varerne forbliver vores ejendom, indtil købsprisen er betalt fuldt ud.

§ 5 Ansvar

(1) Vi er i hvert enkelt tilfælde uden begrænsning ansvarlige for skader, der opstår som følge af skade på liv, legeme eller helbred. Desuden er vi uden begrænsning ansvarlige i alle tilfælde af forsæt og grov uagtsomhed, i tilfælde af svigagtig fortielse af en mangel, i tilfælde af overtagelse af en garanti for købsgenstandens kvalitet og i alle andre tilfælde, der er reguleret ved lov.

(2) Ansvaret for mangler inden for rammerne af den lovbestemte garanti reguleres af den tilsvarende bestemmelse i vores kundeinformation (del II).

(3) I det omfang væsentlige kontraktlige forpligtelser påvirkes, er vores ansvar for let uagtsomhed begrænset til den forudsigelige skade, der er typisk for kontrakten. Væsentlige kontraktlige forpligtelser er væsentlige forpligtelser, der følger af kontraktens art, og hvis misligholdelse ville bringe opfyldelsen af kontraktens formål i fare, samt forpligtelser, som kontrakten i henhold til sit indhold pålægger os med henblik på at opfylde kontraktens formål, hvis opfyldelse i første omgang gør det muligt at opfylde kontrakten korrekt, og hvis overholdelse du regelmæssigt kan stole på.

(4) I tilfælde af overtrædelse af immaterielle kontraktlige forpligtelser er ansvar udelukket i tilfælde af lettere uagtsomme overtrædelser af forpligtelser.

(5) Datakommunikation via internettet kan ikke garanteres at være fejlfri og/eller til enhver tid tilgængelig i henhold til den aktuelle teknologiske udvikling. I denne henseende er vi ikke ansvarlige for, at webstedet og den service, der tilbydes der, er konstant eller uafbrudt tilgængelig.

§ 6 Valg af lovvalg, opfyldelsessted, værneting

(1) Tysk lov finder anvendelse. For forbrugere gælder dette lovvalg kun i det omfang, at den beskyttelse, der ydes i henhold til ufravigelige bestemmelser i loven i den stat, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted, ikke ophæves som følge heraf (favorabilitetsprincippet).

(2) Udførelsesstedet for alle ydelser, der opstår i forbindelse med de forretningsforbindelser, der er indgået med os, samt værnetinget er vores hjemsted, for så vidt du ikke er en forbruger, men en erhvervsdrivende, en offentligretlig juridisk enhed eller en offentligretlig specialfond. Det samme gælder, hvis du ikke har et almindeligt værneting i Tyskland eller EU, eller hvis dit bopælssted eller sædvanlige opholdssted er ukendt på det tidspunkt, hvor sagen anlægges. Retten til også at anlægge sag ved retten på et andet lovbestemt værneting forbliver upåvirket af dette.

(3) Bestemmelserne i FN's konvention om aftaler om internationale køb af varer finder udtrykkeligt ikke anvendelse.

_______

II. Kundeoplysninger

1. Sælgerens identitet

Europa-Kommissionen tilbyder en platform for udenretslig online tvistbilæggelse (ODR-platform), som findes på http://ec.europa.eu/odr.

2. Oplysninger om indgåelsen af kontrakten

De tekniske skridt til indgåelse af kontrakten, selve indgåelsen af kontrakten og korrektionsmulighederne udføres i overensstemmelse med § 2 i vores generelle betingelser (del I.).

3. Kontraktsprog, lagring af kontrakttekst

3.1. Kontraktsproget er engelsk.

3.2 Vi gemmer ikke hele kontraktteksten. Inden du sender ordren via online indkøbskurvsystemet, kan du udskrive kontraktdataene eller gemme dem elektronisk ved hjælp af browserens udskriftsfunktion. Når vi har modtaget din bestilling, får du ordreoplysningerne, de lovpligtige oplysninger om fjernsalgsaftaler og de generelle vilkår og betingelser tilsendt dig igen pr. e-mail.

3.3 Ved forespørgsler om tilbud uden for onlinekurvsystemet modtager du alle kontraktdata som en del af et bindende tilbud i tekstform, f.eks. pr. e-mail, som du kan udskrive eller gemme elektronisk.

4. Varernes eller tjenesteydelsernes væsentlige kendetegn

De væsentligste egenskaber ved varerne og/eller tjenesteydelserne fremgår af det respektive tilbud.

5. Priser og betalingsformer

5.1 De priser, der er anført i de respektive tilbud, samt forsendelsesomkostningerne udgør de samlede priser. De omfatter alle priskomponenter, herunder alle gældende skatter og afgifter.

5.2 De påløbne forsendelsesomkostninger er ikke inkluderet i købsprisen. De kan indkaldes via en tilsvarende knap på vores hjemmeside eller i det pågældende tilbud, vises særskilt i forbindelse med bestillingsprocessen og skal betales af dig, medmindre der er lovet gratis levering.

5.3 De betalingsmetoder, der er tilgængelige for dig, fremgår af en tilsvarende knap på vores websted eller i det pågældende tilbud.

5.4 Medmindre andet er angivet i de enkelte betalingsmetoder, skal betalingsfordringer, der opstår i forbindelse med den indgåede kontrakt, betales straks.

6. Leveringsbetingelser

6.1 Leveringsbetingelserne, leveringsdatoen og eventuelle leveringsrestriktioner kan findes under en tilsvarende knap på vores hjemmeside eller i det pågældende tilbud.

6.2 Hvis du er forbruger, er det lovbestemt, at risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af den solgte vare under forsendelsen først overgår til dig ved overdragelsen af varen, uanset om forsendelsen er forsikret eller ej. Dette gælder ikke, hvis du selvstændigt har givet et transportfirma, der ikke er udpeget af iværksætteren, eller en person, der på anden måde er udpeget til at udføre forsendelsen, i opdrag.

7. Lovbestemt ansvar for fejl og mangler

7.1 De lovbestemte rettigheder til ansvar for mangler finder anvendelse.

7.2 Som forbruger skal du straks efter levering kontrollere varerne for fuldstændighed, åbenlyse fejl og transportskader og hurtigst muligt underrette os og transportøren om eventuelle klager. Hvis du ikke overholder dette, vil det ikke have nogen indvirkning på dine lovbestemte garantikrav.

Indkøbskurv
Rul til toppen