GT&C

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις και πληροφορίες για τον πελάτη

I. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

§ 1 Βασικές διατάξεις

(1) Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις συμβάσεις που συνάπτετε μαζί μας ως προμηθευτής (Lazru) μέσω της ιστοσελίδας www.lazru.com. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, αντιτιθέμεθα στη συμπερίληψη τυχόν δικών σας όρων και προϋποθέσεων που ενδεχομένως χρησιμοποιείτε.

(2. Καταναλωτής κατά την έννοια των ακόλουθων διατάξεων είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει δικαιοπραξία για σκοπούς που δεν μπορούν κατά κύριο λόγο να αποδοθούν ούτε στην εμπορική ούτε στην ανεξάρτητη επαγγελματική του δραστηριότητα. Επιχειρηματίας είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομικά ικανή εταιρεία που, κατά τη σύναψη δικαιοπραξίας, ενεργεί κατά την άσκηση της ανεξάρτητης επαγγελματικής ή εμπορικής του δραστηριότητας.

§ 2 Σύναψη της σύμβασης

(1) Αντικείμενο της σύμβασης είναι η πώληση αγαθών.

(2) Με την τοποθέτηση του εκάστοτε προϊόντος στον ιστότοπό μας, σας υποβάλλουμε δεσμευτική προσφορά για τη σύναψη σύμβασης υπό τους όρους που αναφέρονται στην περιγραφή του προϊόντος.

(3) Η σύμβαση συνάπτεται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικού καλαθιού αγορών ως εξής:
Τα αγαθά που προορίζονται για αγορά τοποθετούνται στο "καλάθι αγορών". Μπορείτε να μεταβείτε στο "καλάθι αγορών" μέσω του αντίστοιχου κουμπιού στη γραμμή πλοήγησης και να κάνετε αλλαγές σε αυτό ανά πάσα στιγμή.
Μετά την κλήση της σελίδας "Ταμείο" και την εισαγωγή των προσωπικών δεδομένων, καθώς και των όρων πληρωμής και αποστολής, όλα τα δεδομένα της παραγγελίας εμφανίζονται ξανά στη σελίδα επισκόπησης της παραγγελίας.
Εάν χρησιμοποιείτε ένα σύστημα άμεσης πληρωμής (π.χ. PayPal / PayPal Express / PayPal Plus, Amazon Payments, Postpay, Sofortüberweisung) ως μέθοδο πληρωμής, είτε θα μεταφερθείτε στη σελίδα επισκόπησης της παραγγελίας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα είτε θα μεταφερθείτε πρώτα στον ιστότοπο του παρόχου του συστήματος άμεσης πληρωμής.
Εάν ανακατευθυνθείτε στο αντίστοιχο σύστημα άμεσης πληρωμής, κάντε την αντίστοιχη επιλογή ή εισάγετε τα στοιχεία σας εκεί. Τέλος, θα μεταφερθείτε πίσω στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα στη σελίδα επισκόπησης της παραγγελίας.
Πριν από την υποβολή της παραγγελίας, έχετε τη δυνατότητα να ελέγξετε ξανά όλα τα στοιχεία, να τα αλλάξετε (επίσης μέσω της λειτουργίας "πίσω" του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο) ή να ακυρώσετε την αγορά.
Με την αποστολή της παραγγελίας μέσω του κουμπιού "Αγοράστε τώρα", δηλώνετε τη νομικά δεσμευτική αποδοχή της προσφοράς, με την οποία συνάπτεται η σύμβαση.

(4) Τα αιτήματά σας για την κατάρτιση προσφοράς δεν είναι δεσμευτικά για εσάς. Θα σας υποβάλουμε δεσμευτική προσφορά σε μορφή κειμένου (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), την οποία μπορείτε να αποδεχτείτε εντός 5 ημερών.

(5) Η επεξεργασία της παραγγελίας και η διαβίβαση όλων των πληροφοριών που απαιτούνται σε σχέση με τη σύναψη της σύμβασης πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εν μέρει αυτόματα. Συνεπώς, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε δηλώσει είναι σωστή, ότι η παραλαβή των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι τεχνικά εγγυημένη και, ιδίως, ότι δεν εμποδίζεται από φίλτρα SPAM.

§ 3 Διάρκεια της σύμβασης / Καταγγελία

Εάν η σύμβαση αφορά επαναλαμβανόμενες/μόνιμες υπηρεσίες (συνδρομή), η σύμβαση συνάπτεται για αόριστο χρονικό διάστημα. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση αυτή χωρίς προειδοποίηση μέχρι την επόμενη ημερομηνία παράδοσης χωρίς να αιτιολογήσει την καταγγελία. Το δικαίωμα έκτακτης καταγγελίας για σπουδαίο λόγο, ιδίως για επανειλημμένη παραβίαση των κύριων συμβατικών υποχρεώσεων, δεν θίγεται.

Η ακύρωση μπορεί να γίνει στο λογαριασμό του πελάτη μέσω του στοιχείου μενού "Συνδρομή" και εκεί μέσω της "Φόρμας ακύρωσης" ή σε μορφή κειμένου (ταχυδρομικώς ή μέσω e-mail).

§ 4 Δικαίωμα παρακράτησης, παρακράτηση τίτλου

(1) Μπορείτε να ασκήσετε δικαίωμα παρακράτησης μόνο εφόσον αφορά απαιτήσεις από την ίδια συμβατική σχέση.

(2) Τα εμπορεύματα παραμένουν στην ιδιοκτησία μας μέχρι την πλήρη εξόφληση του τιμήματος αγοράς.

§ 5 Ευθύνη

(1) Ευθυνόμαστε σε κάθε περίπτωση χωρίς περιορισμό για ζημίες που προκύπτουν από τραυματισμό της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της υγείας. Επιπλέον, ευθυνόμαστε απεριόριστα σε κάθε περίπτωση πρόθεσης και βαριάς αμέλειας, σε περίπτωση δόλιας απόκρυψης ελαττώματος, σε περίπτωση ανάληψης εγγύησης για την ποιότητα του αντικειμένου αγοράς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ρυθμίζεται από το νόμο.

(2) Η ευθύνη για ελαττώματα στο πλαίσιο της νόμιμης εγγύησης διέπεται από την αντίστοιχη διάταξη στις πληροφορίες μας για τους πελάτες (Μέρος II).

(3) Εφόσον θίγονται ουσιώδεις συμβατικές υποχρεώσεις, η ευθύνη μας για ελαφρά αμέλεια περιορίζεται στην προβλεπόμενη ζημία που είναι τυπική για τη σύμβαση. Ως ουσιώδεις συμβατικές υποχρεώσεις νοούνται οι ουσιώδεις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη φύση της σύμβασης και η παραβίαση των οποίων θα έθετε σε κίνδυνο την επίτευξη του σκοπού της σύμβασης, καθώς και οι υποχρεώσεις που η σύμβαση μας επιβάλλει σύμφωνα με το περιεχόμενό της για την επίτευξη του σκοπού της σύμβασης, η εκπλήρωση των οποίων καθιστά εξαρχής δυνατή την καλή εκτέλεση της σύμβασης, την τήρηση των οποίων μπορείτε να επικαλεστείτε τακτικά.

(4) Σε περίπτωση παραβίασης των άυλων συμβατικών υποχρεώσεων, η ευθύνη αποκλείεται σε περίπτωση ελαφρά αμελούς παραβίασης των υποχρεώσεων.

(5) Η επικοινωνία δεδομένων μέσω του Διαδικτύου δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα είναι χωρίς σφάλματα και/ή διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση της τεχνολογίας. Από την άποψη αυτή, δεν ευθυνόμαστε ούτε για τη συνεχή ούτε για την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου και της υπηρεσίας που προσφέρεται εκεί.

§ 6 Επιλογή δικαίου, τόπος εκτέλεσης, τόπος δικαιοδοσίας

(1) Εφαρμόζεται το γερμανικό δίκαιο. Στην περίπτωση των καταναλωτών, η εν λόγω επιλογή δικαίου εφαρμόζεται μόνο εφόσον δεν αίρεται η προστασία που παρέχεται από τις αναγκαστικές διατάξεις του δικαίου του κράτους συνήθους διαμονής του καταναλωτή (αρχή της ευνοϊκότητας).

(2) Ο τόπος εκτέλεσης για όλες τις υπηρεσίες που απορρέουν από τις υφιστάμενες μαζί μας επιχειρηματικές σχέσεις, καθώς και ο τόπος δικαιοδοσίας είναι η έδρα μας, εφόσον δεν είστε καταναλωτής αλλά έμπορος, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ειδικό ταμείο δημοσίου δικαίου. Το ίδιο ισχύει εάν δεν έχετε γενικό τόπο δικαιοδοσίας στη Γερμανία ή την ΕΕ ή εάν ο τόπος κατοικίας ή η συνήθης διαμονή σας είναι άγνωστος κατά τον χρόνο άσκησης της αγωγής. Το δικαίωμα να ασκήσετε αγωγή ενώπιον δικαστηρίου και σε άλλο νόμιμο τόπο δικαιοδοσίας δεν θίγεται από αυτό.

(3) Οι διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνούς Πώλησης Αγαθών ρητά δεν εφαρμόζονται.

_______

II. Πληροφορίες πελατών

1. ταυτότητα του πωλητή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την εξωδικαστική ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ODR), η οποία είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/odr.

2. πληροφορίες σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης

Τα τεχνικά βήματα για τη σύναψη της σύμβασης, η σύναψη της ίδιας της σύμβασης και οι επιλογές διόρθωσης πραγματοποιούνται σύμφωνα με την § 2 των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων (Μέρος Ι.).

3. γλώσσα σύμβασης, αποθήκευση κειμένου σύμβασης

3.1. Η γλώσσα της σύμβασης είναι η αγγλική.

3.2 Το πλήρες κείμενο της σύμβασης δεν θα αποθηκευτεί από εμάς. Πριν από την αποστολή της παραγγελίας μέσω του συστήματος ηλεκτρονικού καλαθιού αγορών, τα δεδομένα της σύμβασης μπορούν να εκτυπωθούν ή να αποθηκευτούν ηλεκτρονικά με τη λειτουργία εκτύπωσης του προγράμματος περιήγησης. Μετά την παραλαβή της παραγγελίας από εμάς, τα δεδομένα της παραγγελίας, οι νομικά απαιτούμενες πληροφορίες για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις και οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις θα σας αποσταλούν εκ νέου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

3.3 Σε περίπτωση αιτήσεων προσφοράς εκτός του συστήματος ηλεκτρονικού καλαθιού αγορών, θα λάβετε όλα τα στοιχεία της σύμβασης ως μέρος μιας δεσμευτικής προσφοράς σε μορφή κειμένου, π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο μπορείτε να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε ηλεκτρονικά.

4. βασικά χαρακτηριστικά των αγαθών ή υπηρεσιών

Τα βασικά χαρακτηριστικά των αγαθών και/ή των υπηρεσιών μπορούν να βρεθούν στην αντίστοιχη προσφορά.

5. τιμές και τρόποι πληρωμής

5.1 Οι τιμές που αναφέρονται στις αντίστοιχες προσφορές καθώς και τα έξοδα αποστολής αντιπροσωπεύουν συνολικές τιμές. Περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία της τιμής, συμπεριλαμβανομένων όλων των εφαρμοστέων φόρων.

5.2 Τα έξοδα αποστολής δεν περιλαμβάνονται στην τιμή αγοράς. Μπορούν να ζητηθούν μέσω ενός αντίστοιχα χαρακτηρισμένου κουμπιού στον ιστότοπό μας ή στην αντίστοιχη προσφορά, εμφανίζονται ξεχωριστά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγγελίας και επιβαρύνουν επιπλέον εσάς, εκτός εάν έχει υποσχεθεί δωρεάν παράδοση.

5.3 Οι τρόποι πληρωμής που έχετε στη διάθεσή σας εμφανίζονται κάτω από ένα αντίστοιχα καθορισμένο κουμπί στον ιστότοπό μας ή στην αντίστοιχη προσφορά.

5.4 Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους επιμέρους τρόπους πληρωμής, οι απαιτήσεις πληρωμής που απορρέουν από τη συναφθείσα σύμβαση είναι άμεσα απαιτητές προς πληρωμή.

6. Συνθήκες παράδοσης

6.1 Οι όροι και οι προϋποθέσεις παράδοσης, η ημερομηνία παράδοσης και οι τυχόν υφιστάμενοι περιορισμοί παράδοσης μπορούν να βρεθούν κάτω από ένα αντίστοιχα καθορισμένο κουμπί στον ιστότοπό μας ή στην αντίστοιχη προσφορά.

6.2 Εάν είστε καταναλωτής, ο νόμος ορίζει ότι ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας και τυχαίας φθοράς του πωλούμενου αντικειμένου κατά την αποστολή μεταβαίνει σε εσάς μόνο κατά την παράδοση των αγαθών, ανεξάρτητα από το αν η αποστολή είναι ασφαλισμένη ή ανασφάλιστη. Αυτό δεν ισχύει εάν έχετε αναθέσει ανεξάρτητα σε μεταφορική εταιρεία που δεν έχει κατονομάσει ο επιχειρηματίας ή σε πρόσωπο που έχει οριστεί με άλλο τρόπο για την εκτέλεση της αποστολής.

7. θεσμοθετημένη ευθύνη για ελαττώματα

7.1 Ισχύουν τα νόμιμα δικαιώματα ευθύνης για ελαττώματα.

7.2 Ως καταναλωτής, καλείστε να ελέγχετε τα αγαθά αμέσως μετά την παράδοση ως προς την πληρότητα, τα προφανή ελαττώματα και τις ζημιές κατά τη μεταφορά και να ενημερώνετε εμάς και τον μεταφορέα για τυχόν παράπονα το συντομότερο δυνατό. Εάν δεν συμμορφωθείτε με αυτό, αυτό δεν θα έχει καμία επίπτωση στις νόμιμες αξιώσεις σας για εγγύηση.

Warenkorb
Μετακινηθείτε στην κορυφή