GT&C

Allmänna villkor och kundinformation

I. Allmänna villkor

§ 1 Grundläggande bestämmelser

(1) Följande villkor gäller för alla avtal som du ingår med oss som leverantör (Lazru) via webbplatsen www.lazru.com. Om inget annat avtalats, motsätter vi oss att du inkluderar dina egna villkor som du använder.

(2) En konsument i den mening som avses i följande bestämmelser är varje fysisk person som ingår en rättslig transaktion för ändamål som huvudsakligen inte kan hänföras till hans eller hennes kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet. En företagare är en fysisk eller juridisk person eller ett rättskapabelt partnerskap som vid ingåendet av en rättslig transaktion agerar inom ramen för sin självständiga yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet.

§ 2 Avtalets ingående

(1) Föremålet för avtalet är försäljning av varor.

(2) Genom att placera respektive produkt på vår webbplats ger vi dig ett bindande erbjudande om att ingå ett avtal på de villkor som anges i produktbeskrivningen.

(3) Avtalet ingås via systemet med kundkorg på nätet enligt följande:
Varorna som ska köpas placeras i "kundvagnen". Du kan när som helst öppna "kundvagnen" med hjälp av motsvarande knapp i navigeringsfältet och göra ändringar där.
Efter att du har öppnat sidan "Checkout" och angett dina personuppgifter samt betalnings- och leveransvillkor visas alla beställningsuppgifter än en gång på sidan med översikt över beställningen.
Om du använder ett system för omedelbar betalning (t.ex. PayPal / PayPal Express / PayPal Plus, Amazon Payments, Postpay, Sofortüberweisung) som betalningsmetod, kommer du antingen till sidan för översikt av beställningen i vår webbutik eller så kommer du först att omdirigeras till webbplatsen för leverantören av systemet för omedelbar betalning.
Om du omdirigeras till respektive system för omedelbar betalning, gör motsvarande val eller ange dina uppgifter där. Slutligen kommer du att omdirigeras tillbaka till vår webbutik till sidan för översikt av beställningen.
Innan du skickar beställningen har du möjlighet att kontrollera alla uppgifter igen, ändra dem (även via webbläsarens "tillbaka"-funktion) eller avbryta köpet.
Genom att skicka beställningen via knappen "köp nu" förklarar du att du juridiskt bindande accepterar erbjudandet, varigenom avtalet sluts.

(4) Dina önskemål om att utarbeta ett anbud är inte bindande för dig. Vi lämnar ett bindande erbjudande i textform (t.ex. via e-post) som du kan acceptera inom 5 dagar.

(5) Behandlingen av beställningen och överföringen av all information som krävs i samband med ingåendet av avtalet sker delvis automatiskt via e-post. Du måste därför se till att den e-postadress som du har angett till oss är korrekt, att mottagandet av e-postmeddelanden är tekniskt säkerställt och framför allt att det inte hindras av SPAM-filter.

§ 3 Avtalets giltighetstid/uppsägning

Om avtalet gäller återkommande/permanenta tjänster (abonnemang) ingås avtalet på obestämd tid. Vardera parten i avtalet har rätt att säga upp avtalet utan uppsägning till nästa leveransdatum utan att ange skäl. Rätten till extraordinär uppsägning av goda skäl, särskilt upprepad överträdelse av de viktigaste avtalsförpliktelserna, ska förbli oförändrad.

Uppsägningen kan göras i kundkontot via menyvalet "Abonnemang" och där via "Uppsägningsformulär" eller i textform (per post eller e-post).

§ 4 Förbehållsrätt, äganderättsförbehåll

(1) Du kan endast utöva en retentionsrätt i den mån den gäller fordringar från samma avtalsförhållande.

(2) Varorna förblir vår egendom tills köpesumman har betalats i sin helhet.

§ 5 Ansvar

(1) Vi är i varje enskilt fall utan begränsning ansvariga för skador som uppstår till följd av skador på liv, lem eller hälsa. Dessutom är vi ansvariga utan begränsning i alla fall av uppsåt och grov vårdslöshet, vid bedrägligt döljande av en defekt, vid övertagande av en garanti för köpobjektets kvalitet och i alla andra fall som regleras av lagen.

(2) Ansvaret för defekter inom ramen för den lagstadgade garantin regleras av motsvarande bestämmelse i vår kundinformation (del II).

(3) I den mån väsentliga avtalsförpliktelser påverkas är vårt ansvar för lätt vårdslöshet begränsat till den förutsebara skada som är typisk för avtalet. Materiella avtalsförpliktelser är materiella förpliktelser som följer av avtalets art och vars överträdelse skulle äventyra uppnåendet av avtalets syfte samt förpliktelser som avtalet ålägger oss enligt dess innehåll för att uppnå avtalets syfte, vars uppfyllande överhuvudtaget gör det möjligt att fullgöra avtalet på ett korrekt sätt och vilkas efterlevnad du regelbundet kan förlita dig på.

(4) Vid överträdelse av immateriella avtalsförpliktelser är ansvaret uteslutet vid lätt försumliga överträdelser av förpliktelser.

(5) Datakommunikation via Internet kan inte garanteras vara felfri och/eller tillgänglig vid alla tidpunkter i enlighet med den aktuella tekniken. I detta avseende är vi inte ansvariga för att webbplatsen och de tjänster som erbjuds där är ständigt och oavbrutet tillgängliga.

§ 6 Val av lag, plats för fullgörande, behörig domstol

(1) Tysk lag ska tillämpas. När det gäller konsumenter ska detta lagval endast gälla i den mån som det skydd som ges genom tvingande bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelseort inte upphävs till följd av detta (förmånlighetsprincipen).

(2) För alla tjänster som härrör från affärsrelationer med oss är platsen för utförandet av tjänsterna samt jurisdiktionen vårt säte, i den mån du inte är en konsument utan en köpman, en offentligrättslig juridisk person eller en offentligrättslig specialfond. Detsamma gäller om du inte har en allmän jurisdiktionsplats i Tyskland eller EU eller om din hemvist eller vanliga vistelseort är okänd när talan väcks. Rätten att också väcka talan vid domstolen vid en annan lagstadgad behörig ort påverkas inte av detta.

(3) Bestämmelserna i FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor ska uttryckligen inte tillämpas.

_______

II. Kundinformation

1. Säljarens identitet.

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning utanför domstol online (ODR-plattformen), som kan nås på följande adress http://ec.europa.eu/odr.

2. Information om ingående av avtalet

De tekniska stegen för att ingå avtalet, ingåendet av själva avtalet och korrigeringsmöjligheterna utförs i enlighet med § 2 i våra allmänna villkor (del I).

3. Avtalsspråk, lagring av avtalstext

3.1. Avtalsspråket är engelska.

3.2 Vi sparar inte hela avtalstexten. Innan du skickar beställningen via systemet med kundkorg på nätet kan avtalsuppgifterna skrivas ut eller sparas elektroniskt med hjälp av webbläsarens utskriftsfunktion. När vi har mottagit beställningen skickas beställningsuppgifterna, den information som krävs enligt lag för distansavtal och de allmänna villkoren till dig på nytt via e-post.

3.3 Vid offertförfrågningar utanför systemet med kundkorg online får du alla avtalsuppgifter som en del av ett bindande anbud i textform, t.ex. via e-post, som du kan skriva ut eller spara elektroniskt.

4. Varornas eller tjänsternas väsentliga egenskaper.

De viktigaste egenskaperna hos varorna och/eller tjänsterna finns i respektive erbjudande.

5. Priser och betalningsvillkor.

5.1 De priser som anges i respektive erbjudande samt fraktkostnaderna utgör totalpriser. De inkluderar alla priskomponenter inklusive alla tillämpliga skatter.

5.2 Fraktkostnaderna ingår inte i inköpspriset. De kan hämtas via en motsvarande knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande, visas separat i samband med beställningsprocessen och ska betalas av dig, om inte gratis leverans har utlovats.

5.3 De betalningsmetoder som är tillgängliga för dig visas under en motsvarande knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande.

5.4 Om inget annat anges i de enskilda betalningsmetoderna ska de betalningsfordringar som följer av det ingångna avtalet betalas omedelbart.

6. Leveransvillkor.

6.1 Leveransvillkor, leveransdatum och eventuella leveransbegränsningar finns under en motsvarande knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande.

6.2 Om du är konsument är det lagstadgat att risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av den sålda varan under transporten övergår till dig först vid överlämnandet av varorna, oavsett om transporten är försäkrad eller oförsäkrad. Detta gäller inte om du självständigt har anlitat ett transportföretag som inte har utsetts av företagaren eller en person som på annat sätt har utsetts att utföra transporten.

7. Lagstadgat ansvar för fel

7.1 Den lagstadgade rätten till ansvar för fel ska gälla.

7.2 Som konsument uppmanas du att omedelbart efter leveransen kontrollera varorna för att se om de är kompletta, om det finns uppenbara fel eller transportskador och att meddela oss och transportören eventuella klagomål så snart som möjligt. Om du inte följer detta har det ingen effekt på dina lagstadgade garantianspråk.

Varukorg
Bläddra till toppen